การให้บริการ
 

  1. ให้บริการตรวจเลือด
  2. ให้บริการตรวจเอกซเรย์ปอด ฟัน กระดูก