การตรวจสุขภาพประจำปี
 

ประโยชน์ของการตรวจสุขภาพประจำปี

  1. สามารถตรวจพบโรคประจำตัวในระยะเริ่มต้น ทำให้สามารถรักษาได้ทันท่วงที และมีการเฝ้าระวังไม่ให้เป็นมากขึ้น เข้าสู่ระยะรุนแรง
  2. โรคบางชนิดรักษาให้หายขาดได้ในระยะเริ่มต้น ดังนั้น การค้นพบโรคในระยะเริ่มต้น ย่อมมีความสำคัญมากต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย